Cele

logo fundacji


Cele Fundacji są następujące:


1. Niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach losowych, a w szczególności wypadkach drogowych.


2. Inspirowanie różnych form ofiarności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ubogich oraz środowiska emerytów i rencistów.


3. Udzielanie szeroko rozumianej pomocy osobom w okolicznościach uzasadnionych ich sytuacją bytową, organizowanie samopomocy środowiskowej, oświatowo – wychowawczej w zakresie prowadzenia świetlic wychowawczo – terapeutycznych oraz ognisk opiekuńczo - wychowawczych.


4. Pomoc społeczna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej niekorzystnymi wypadkami losowymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów.


5. Pobudzanie i zagospodarowywanie aktywności osób starszych, integrowanie środowisk seniorów oraz tworzenie więzi międzypokoleniowych.


6. Ochrona i promocja zdrowia.


7. Pomoc ofiarom wypadków drogowych, katastrof, klęsk żywiołowych.


8. Doradztwo i udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej, medycznej, ekonomicznej osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych oraz ich rodzinom.


9. Promocja i organizacja wolontariatu.


10. Ochrona praw dziecka jak i jego rodziców, niesienie im pomocy oraz doradzanie w
sytuacjach tego wymagających.

 

11. Reprezentację osób poszkodowanych w sprawach  dotyczących wypadków i kolizji drogowych oraz ich rodzinom


PEŁNY ZAPIS I WGLĄD W STATUT FUNDACJI DOSTĘPNY JEST W NASZYM BIURZE